Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Casa unifamiliar

c/ Argentina, Granollers
Promotor particular

Direcció d’execució de l’obra, control de qualitat, estudi de seguretat i salut i coordinació de seguretat i salut
Superfície: 320,70m²
Inici de les obres: Juliol 2015
Final de les obres: Juliol 2016