Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme

SERVEIS

- Edificis d'habitatges unifamiliars (per particulars o promotors)
- Edificis d'habitatges plurifamiliars
- Edificis industrials i comercials
- Edificis per equipaments públics o privats (escolars, esportius, culturals, recreatius...)
- Reformes interiors per canvi o millores d'habitatges o locals
- Reparacions de patologies de les edificacions (humitats, filtracions d'aigua, esquerdes, desprendiment de materials...)
- Reparacions de façanes
- Reparacions i reforços estructurals
- Diagnosi i dictàmen de la solució a les patologies dels edificis d'habitatges o locals
- Control i direcció dels treballs de manteniment dels edificis (compliment de les prescripcions del Llibre de l'Edifici)
- Millora de l'accessibilitat dels edificis
- Urbanització de nova execució de trama urbana
- Urbanització per a completar, millorar o reparar serveis urbans
- Urbanització per a modernitzar i millorar places i carrers existents
- Tramitació de les autoritzacions municipals i d'altres que se'n derivin
- Sol·licitud de pressupostos
- Contractació de l'obra
- Control del cost d'execució i certificacions de l'obra executada
- Contractació dels serveis
- Tramitació de la finalització i tancament de l'obra: escriptura d'obra nova, llicència de primera ocupació, cèdula d'habitabilitat, retorn de fiances municipals, altra del Cadastre, contractació de serveis
- Projectes i seguiment tècnic per a obertura d'activitats classificades
- Parcel·lacions
- Prendre mides de terrenys i solars, aixecaments topogràfics
- Identificació de finques
- Documentalment amb escriptures, registre de la propietat, Cadastre de Rústega i Urbana, marcatge sobre el terreny
- Cadastre, altres baixes modificaicons i correcció d'errades
- Informació urbanística de les finques (edificabilitat, usos...)
- Definició documental i sobre el terreny de límits de les finques per problemes de veïnatge o amb l'Ajuntament
- Redacció de treballs de Planejament urbanístic derivat
- Plans parcials
- Plans d'actuació urbanística
- Projectes de reparcel·lació o compensació
- Modificacions puntuals de Planejament Municipal
- Peritatges per deficiències o patologies de les edificacions
- Peritatges per a determinació de límits i superfícies de finques, solars, parcel·les i edificacions
- Informes, certificats, diagnosis en referència a edificacions i solars
- Valoració del cost d'una obra, reforma i/o reparació
- Valoració de béns immobiliaris (edificis, solars, construccions)
- Tramitació de llicències municipals d'obres
- Tramitació de llicències en organismes oficials de la Generalitat i l'Estat que afectin l'execució d'una obra
- Tramitació de llicències ambientals d'activitats
- Cadastre de rústega i urbana, altes baixes modificacions, correccions d'errades
- Tramitació d'ajuts per a rehabilitacions d'habitatges
- Certificat tècnic d'habitabilitat
- Tramitació de cèdules d'habitabilitat
- Certificat d'eficiència energètica
- Tramitació de l'etiqueta energètica