Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Edifici Plurifamiliar entre mitgeres

Carrer Minetes, Granollers
Promotor: Inverco, SL

Projecte bàsic i d'execució d'un edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres amb aparcament.
5 habitatges / 7 aparcaments en soterrani
Superfície: 000,00 m²
Pressupost: 000.000 €
Final de les obres: Març 2020