Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

Edifici Plurifamiliar en cantonada

Carrer Minetes, Granollers
Promotor: Inverco, SL

Direcció d'execució, control de qualitat, estudi de seguretat i salut i coordinació de seguretat i salut.
5 habitatges / 4 aparcaments en soterrani / 7 aparcaments bicicleta
Superfície: 912 m²
Final de les obres: Març 2020