Bellavista Illa
Arquitectura i urbanisme
🢐

UA9 Urbanització Plaça Picasso

Montornès
Promotor: Junta de compensació UA9

Direcció de l’execució, gestió de l’obra, estudi bàsic de seguretat i coordinació de seguretat i salut
Superfície urbanitzada: 14.263 m²
Pressupost: 687.152 €
Final de les obres: Desembre 2004